Arabic: Sharh Kashf Ash-Shubuhat – by Abdul Karim Al-Khudayr

899

Arabic: Sharh Al-Mandhumah Al-Bayquniyah – by Abdul Karim Al-Khuzair

940